1 2

НачалоНОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ДОКУМЕНТИГорска сертификация
Горска сертификация

Списък на дървесните и недървесните горски продукти и екосистемни услуги.-нов
Информация за планираното ползване през 2021г. по подотдели и местности.
Анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2020г.
Анализ на полож. и отрицат. външни ефекти от извършването на горскостопански дейности
Резюме на ГСП на ТП "ДГС ЕТРОПОЛЕ"
Информация за землища, местности и подотдели на територията на ТП ДГС Етрополе, в които е планирано да се извършва ползване през 2019г..
Декларация към Критерий 1.8 от Националния FSC Стандарт
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС ЕТРОПОЛЕ“ през 2019 г.
Доклад за Горите с висока консервационна стойност със заличени данните за подотдели с находища на видове от ВКС 1.2/1.3
Резюме на доклада относно анализа на резултатите от проведения мониторинг в горските територии
Политиката за управление на горите на територията на ТП ДГС "Етрополе“
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от планираните горскостопански дейности
Актуален списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги на територията на стопанството и възможностите за стопанско използване
Оценка на социалното въздействие от дейността на ДГС Етрополе
Информация за местностите и подотделите, в които е планирано провеждане на горскостопански мероприятия през 2019 г. и контакти за обратна връзка
Декларация за дългосрочна ангажираност на ТП ДГС "Етрополе“ към принципите и критериите на FSC® и свързаните Политики и Стандарти.
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси.
Политика на ТП ДГС "Етрополе“ срещу корупцията и сродни на нея явления
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности